Bộ Tài chính lên kế hoạch giám sát tài chính Vietlott

Bộ Tài chính đã lập kế hoạch giám sát Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) theo phương thức giám sát gián tiếp.

Bộ Tài chính vừa phát đi văn bản lấy ý kiến về việc cơ quan này kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Đối tượng giám sát là: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott); Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX); Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Bộ Tài chính sẽ giám sát 6 nội dung liên quan đến tài chính tại Vietlott

Bộ Tài chính sẽ giám sát 6 nội dung liên quan đến tài chính tại Vietlott (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Phương thức thực hiện gồm: giám sát trực tiếp (kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp) và giám sát gián tiếp (theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan đại diện chủ sở hữu).

Trong đó, nội dung giám sát đối với Vietlott được thực hiện theo phương thức giám sát gián tiếp. Theo đó, các nội dung giám sát Vietlott gồm:

Thứ nhất, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ hai, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, có hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư; hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu; tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Thứ ba, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thứ tư, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ năm, giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết.

Cuối cùng, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật lao động.

Nguồn: VietNamNet

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *