Kể từ 15/8: Người có 2 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

Nếu một người sở hữu 2 xe trở lên thì việc cấp biển số xe định danh sẽ được thực hiện như nào là quan tâm của nhiều người dân.

Theo quy định của Nhà nước, từ 15/8/2023,  khi thực hiện các thủ tục về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ áp dụng theo Thông tư 24/2023/TT-BCA. Biển số xe định danh là điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư này, vậy trường hợp người dân sở hữu từ 2 xe trở lên thì việc cấp biển số xe định danh sẽ thực hiện như thế nào?

bien-so-dinh-danh4

Theo Thông tư 24/2023, biển số xe định danh là gì?

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh).

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

– Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Một người sở hữu nhiều xe thì biển số xe định danh được cấp thế nào?

So với quy định trước đó theo Thông tư 58/2020/TT-BCA thì biển số xe sẽ đi theo xe, tuy nhiên đối với quy định mới tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì biển số xe sẽ đi theo người. Có thể hiểu rằng, giả sử một người có 02 xe thì sẽ được cấp 02 mã số định danh theo chủ xe, khi đó biển số xe sẽ được lấy theo 02 mã số định danh này.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi một người muốn bán xe thì chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Lưu ý: Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Như vậy, biển số xe định danh theo chủ xe không chỉ có 1 mà có thể có nhiều hơn. Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Nếu một người có nhiều xe nhiều biển thì tất cả đều được gắn với mã định danh của chủ xe đó.

bien-so-dinh-danh3

Trường hợp xe đã được đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì có phải cấp lại biển số xe mới không?

Theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 sẽ thực hiện như sau:

– Xe đã đăng ký biển 05 số trước ngày 15/8/2023 mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi thì xác định đó là biển số xe định danh của chủ xe;

– Xe đã đăng ký biển 05 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định;

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số;

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, nếu đã đăng ký xe trước ngày 15/8/2023, thì biển số xe đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe, không phải cấp biển số xe mới. Đối với biển 3 hoặc 4 số thì vẫn tham gia giao thông bình thường trừ khi chủ xe có nhu cầu đổi sang biển số định danh hoặc khi thực hiện các thủ tục cấp đổi, cấp lại hoặc sang tên xe theo quy định.

Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *