Niệm Phật có 30 lợi ích cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai

Công đức niệm Phật quả thật vô lượng, tội nghiệp gì cũng đều có thể sám hối sạch sẽ, chỉ cần ta chịu niệm. Niệm Phật chính là diệt tội, niệm Phật chính là sám hối.

Theo Phatgiao.org.vn:

Quá khứ:

Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử (Kinh Quán Vô Lượng Thọ).

Hiện tại:

1. Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử.

2. Công đức vô biên: Niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu.

3. Được Pháp thù thắng của Chư Phật.

4. Chư Phật đồng chứng minh.

5. Chư Phật đồng hộ niệm.

6. Mười phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.

7. Nếu có họa hoạn, niệm Phật liền trừ.

8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).

9. Niệm Phật một Pháp, nhiếp nhiều Pháp.

Hồi hướng công đức niệm Phật cho người thân trong gia đình chính là đại hiếu

10. Pháp môn Tịnh Độ bao gồm: 5 tông 8 giáo, một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT niệm được thuần thục ba tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó.

11. Khi lâm chung Phật tự đến rước (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).

12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ (Kinh Pháp Cổ).

13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc Đại Giác.

Vị lai:

14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng ròng. Kinh nói ‘hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình’.

15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật.

16. Thân có ánh sáng.

17. Đủ 32 tướng hảo.

18. Được 6 thứ thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông).

19. Được vô sanh pháp nhẫn.

20. Thường thấy Chư Phật.

21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng: “Bồ Tát vi bạn lữ”.

22. Hương hoa, âm nhạc 6 thời cúng dường.

23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.

24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.

25. Thường tươi trẻ, không có tướng già.

26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật.

27. Không bị đọa ba ác đạo.

28. Thọ sanh tự tại.

29. Ngày đêm sáu thời thường nghe nhiều Pháp.

30. Ở địa vị bất thời chuyển

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *